STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
1 Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức giao đất chưa sử dụng; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích đất nông nghiệp sử dụng đất kết hợp đa mục đích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia học xóa mù chữ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến 2025 0 góp ý
3 Quyết định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Quy định về hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Quy định về tách thửa, hợp thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
6 Quyết định Ban hành chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
7 Quyết định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
9 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 14 Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Nghị quyết Quy định về thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của nhiệm vụ KH&CN sử dụng nguồn kinh phí KH&CN thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Ban hành Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 83 liên quan đến đất để phát triển nhà ở xã hội của Luật Nhà ở 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Quyết định “Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
6 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2024-2025 0 góp ý
7 Quyết định Quy định việc hỗ trợ giải quyết bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội cho đối tượng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 76 của Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Quyết định Quy định việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
9 Bãi bỏ Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Quy chế Tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 209 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị