PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri thành phố Huế đề nghị xem xét dự án Làng Việt nếu không thực hiện thì phải thu hồi.
08/07/2019

Trả lời:

Dự án Khu du lịch Làng Việt do Công ty Cổ phần Royale Star Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngày 24/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được văn bản Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, kèm theo biên bản, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Royale Star Việt Nam về việc trả lại dự án, quyết định ngừng, chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 1047/TB-SKHDT ngày 03/5/2019 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án Khu du lịch Làng Việt.

<< < 1 2 3 4 > >>