PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Phú Vang: Hiện nay, tại thị trấn Thuận An chưa có ngư dân nào được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để chuyển đổi nghề nghề nghiệp, cải hoán tàu thuyền, ổn định sản xuất theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Kiến nghị tỉnh làm việc với các Ngân hàng có kế hoạch cho vay ưu đãi để các hộ ngư dân được tiếp cận nguồn vốn này.
08/07/2019

Trả lời:

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có công văn số 324/UBND-NN ngày 17/01/2017 chỉ đạo các Sở, ban, nành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 481/SNNPTNT-CCTS ngày 17/4/2017 hướng dẫn cho vay vốn khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề theo Quyết định số 12/QĐ-TTg đến các địa phương. Mặt khác, Bộ Tài chính đã có Công văn số 16568/BTC-TCNH ngày 07/12/2017 hướng dẫn hỗ trợ, cấp bù lãi suất cho khoản vay mới để khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề và khoanh nợ quy định tại Quyết định số 12/QĐ-TTg.

Trên cơ sở đó, các địa phương đã tổ chức thống kê, phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện được vay vốn và xử lý nợ, hỗ trợ lãi suất theo quy định. Một số huyện đã phê duyệt danh sách các đối tượng đảm bảo điều kiện hỗ trợ vay vốn theo quy định.

Tuy nhiên, qua trao đổi với Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đến nay các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chưa nhận thẩm định hồ sơ nào vay vốn chuyển đổi nghề theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một số hồ sơ chưa đảm bảo phương án sản xuất theo yêu cầu.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương hỗ trợ người dân trong việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để đảm bảo vay vốn và đề nghị Ngân hàng nhà nước tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể cho vay khôi phục sản xuất, chuyển đổi sinh kế theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ để người dân tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất.

<< < 1 2 3 4 > >>