Kết hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Ngày 24 tháng 05 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kết hoạch triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Xem file đính kèm)
w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]