Thành phố Huế: Hội nghị tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2024

  
Tại hội nghị
Tại hội nghị
Sáng 20/5, UBND thành phố Huế phối hợp Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2024 cho các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác thi đua – khen thưởng của Thành phố.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Trần Song – UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố nhấn mạnh: Trong thời gian qua công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Năm 2024, được xác định là năm bứt phá quyết định thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 nhằm quán triệt, triển khai đồng bộ Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản dưới Luật để cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới. Đồng thời, thông qua Hội nghị tập huấn để đề ra các giải pháp, những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, trong xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, công tác khen thưởng theo quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng 2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Thông tư 01/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; thảo luận, kiến nghị, đề xuất và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng tại các địa phương, đơn vị.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối