Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý đối với Hội đoàn Công giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2013-011

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý đối với Hội đoàn Công giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số:

- Cấp quản lý: cấp cơ sở

- Lĩnh vực: Xã hội

- Đơn vị chủ trì: Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Đánh giá được thực trạng hoạt động, vai trò, tác động của Hội đoàn Công giáo và công tác vận động, quản lý đối với Hội đoàn Công giáo.

+ Đề xuất được giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý về Hội đoàn Công giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Dự thảo văn bản chỉ đạo tăng cường công tác vận động và quản lý nhà nước đối với Hội đoàn Công giáo.

+ Báo cáo khoa học.

+ Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2013 - 2014.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2014
  Bản in]