Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh phổ thông tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.003

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Giáo dục

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Sư phạm Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng về giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh phổ thông ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xác định được hệ thống giá trị văn hóa Huế, lý luận chung về giáo dục văn hóa Huế cho học sinh ở các trường phổ thông Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được mô hình giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh phổ thông ở tỉnh Thừa Thiên Huế (nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh phổ thông).

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- Hệ thống giá trị văn hóa Huế, lý luận chung về giáo dục văn hóa Huế cho học sinh ở các trường phổ thông Thừa Thiên Huế (các quan điểm tiếp cận về văn hóa, giá trị văn hóa Huế của học sinh phổ thông; xác định hệ giá trị văn hóa Huế của học sinh phổ thông trong bối cảnh hiện nay; mối quan hệ giữa giá trị văn hóa Huế và các phẩm chất, năng lực trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện nay).

- Mô hình triển khai giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh phổ thông ở tỉnh Thừa Thiên Huế trên thực tế (nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục giá trị văn hóa Huế cho học sinh phổ thông).

- Biên soạn 03 sách chuyên khảo về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục giá trị văn hoá Huế cho học sinh (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) đảm bảo chất lượng xuất bản.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]