Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2016 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hoá doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2016-001

- Cấp: Cơ sở

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_CapUyDangDoanhNghiep.docx
  • BCKQADTK_CapUyDangDoanhNghiep.docx
Mục tiêu định hướng:
- Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Xác định rõ yêu cầu và đòi hỏi của việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Kết quả:
- Báo cáo khoa học.
- Bài báo khoa học đăng trên bản tin.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2016 - 2018
  Bản in]