Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2015

Tên đề tài, dự án:
Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2013-017

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công nghiệp - Thương mại

- Cơ quan chủ trì: Tuyển chọn

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số:

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Công nghiệp - Thương mại

- Đơn vị chủ trì: Tuyển chọn

- Mục tiêu định hướng:

+ Có được mô hình mẫu về sử dụng, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế”.

+ Xây dựng được hệ thống quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” cho sản phẩm tôm chua của tỉnh Thừa Thiên Huế được sử dụng và quản lý trên thực tế.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mô hình mẫu về sử dụng, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế”.

+ Bộ tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế”.

+ Hệ thống nhận diện nhãn hiệu tập thể.

+ Dự thảo quy định quản lý nhãn hiệu tập thể “Tôm chua Huế” (kiểm soát và sử dụng nhãn hiệu; mở rộng, kết nạp thành viên mới; quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên…).

+ Báo cáo khoa học.

+ Bài báo khoa học đăng trên bản tin hoặc tạp chí.

- Thời gian thực hiện: năm 2013.

Kết quả:

- Kết quả thực hiện: Quy chế quản lý, sử dụng NHTT tôm chua Huế gồm 6 chương, 15 điều, 6 phụ lục biểu mẫu hướng dẫn đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, thực tiễn và dễ vận hành trên thực tế theo năng lực hiện tại của Hiệp hội.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng từ tháng 9/2013 đến 5/2015

- Kinh phí thực hiện: 315.000.000 đồng 

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2015
  Bản in]