Quy định xếp lương công chức chuyên ngành thống kê theo 05 ngạch từ ngày 15/11/2023

  
Cập nhật:04/10/2023 10:17:10 SA

Ngày 02/10/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BKHĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này.

1. 05 chức danh công chức chuyên ngành thống kê, bao gồm:

  • Thống kê viên cao cấp: mã số 23.261
  • Thống kê viên chính: mã số 23.262
  • Thống kê viên: mã số 23.263
  • Thống kê viên trung cấp: mã số 23.264
  • Nhân viên thống kê: mã số 23.265

2. Các ngạch công chức chuyên ngành thống kê áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP như sau:

  • Ngạch Thống kê viên cao cấp (mã số 23.261) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00;
  • Ngạch Thống kê viên chính (mã số 23.262) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78;
  • Ngạch Thống kê viên (mã số 23.263) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
  • Ngạch Thống kê viên trung cấp (mã số 23.264) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
  • Ngạch Nhân viên thống kê viên (mã số 23.265) áp dụng bảng lương công chức loại B,  từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2023.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]