Bản tin hiệu lực văn bản số 36 (năm 2023)

  
Cập nhật:02/10/2023 1:05:08 CH

Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 270/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 178 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam- đợt 90(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Quyết định 657/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Quyết định 437/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 177 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 548/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 400 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 91(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 412/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 246 thuốc nước ngoài được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 98(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 456/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 22 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 103 bổ sung(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 653/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 253 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 490/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 105 bổ sung lần 2(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 185/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 102 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 bổ sung(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 572/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109 bổ sung(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 138/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 116 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 111(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 146/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 170 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 112(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 226/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 182 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 113(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 241/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 26 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 114.1(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 370/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 50 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 111 bổ sung(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 452/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 96 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 114.3(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 489/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 186 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 115(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

Quyết định 528/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (Đợt 6)(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 19/09/2023)

Như trên

GIAO THÔNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 11/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 01/11/2023)

Thông tư 25/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2021/TT-BGTVT ngày 21/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức(Hết hiệu lực một phần từ ngày 20/09/2023)

Nghị định 71/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

VĂN HÓA-THỂ THAO-DU LỊCH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 399/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)(Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2023)

Quyết định 2705/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)

 

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]