Bản tin hiệu lực văn bản số 19 (năm 2024)

  
Cập nhật:15/05/2024 10:59:57 SA

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 09/05/2024)

Nghị định 48/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp(Hết hiệu lực từ ngày 26/05/2024)

Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp(Hết hiệu lực từ ngày 26/05/2024)

Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học(Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/05/2024)

Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Quyết định 1919/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/05/2024)

Quyết định 856/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Văn bản được đính chính

Văn bản đính chính

Thông tư 03/2024/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ(Được đính chính từ ngày 07/05/2024)

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

XÂY DỰNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 04/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2024)

Thông tư 01/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng

DOANH NGHIỆP

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 09/05/2024)

Nghị định 48/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

HÀNH CHÍNH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu(Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu(Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu(Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu(Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2024)

Nghị định 49/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/05/2024)

Quyết định 1283/QĐ-BNN-TS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 432/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/05/2024)

Quyết định 503/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/05/2024)

Nghị định 47/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/05/2024)

Nghị định 47/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Quyết định 1919/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ(Hết hiệu lực một phần từ ngày 10/05/2024)

Quyết định 856/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành, thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp(Hết hiệu lực từ ngày 26/05/2024)

Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp(Hết hiệu lực từ ngày 26/05/2024)

Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học(Hết hiệu lực một phần từ ngày 26/05/2024)

Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

THI ĐUA-KHEN THƯỞNG-KỶ LUẬT

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 04/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2024)

Thông tư 01/2024/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng

ĐẤU THẦU-CẠNH TRANH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 10/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu(Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu(Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu(Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu(Hết hiệu lực từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều khoản của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(Hết hiệu lực một phần từ ngày 15/06/2024)

Thông tư 07/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 487/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức lao động điều tra quy hoạch rừng(Hết hiệu lực từ ngày 22/06/2024)

Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 487/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức lao động điều tra quy hoạch rừng(Hết hiệu lực từ ngày 22/06/2024)

Thông tư 05/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra rừng

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 06/05/2024)

Thông tư 06/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Quyết định 676/QĐ-BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực một phần từ ngày 08/05/2024)

Quyết định 1283/QĐ-BNN-TS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 52/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở(Hết hiệu lực từ ngày 01/07/2024)

Nghị định 49/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 09/05/2024)

Nghị định 48/2024/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Quyết định 432/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông(Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/05/2024)

Quyết định 503/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/05/2024)

Nghị định 47/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 MHz(Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/06/2024)

Thông tư 04/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước(Hết hiệu lực một phần từ ngày 09/05/2024)

Nghị định 47/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Thông tư 04/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz, 1805-1880 MHz, 1920-1980 MHz, 2110-2170 MHz(Hết hiệu lực một phần từ ngày 24/06/2024)

Thông tư 04/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối